NoSQL

NoSQL

Cơ sở dữ liệu NoSQL (hay cơ sở dữ liệu "không phải SQL" hoặc "không có quan hệ") cung cấp một cơ chế lưu trữ và truy xuất dữ liệu được mô hình hóa theo các phương tiện khác với quan hệ dạng bảng được sử dụng trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

7 kết quả trả về