Node.js

Node.js là phần mềm mã nguồn mở cung cấp môi trường giúp chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt và trên nhiều nền tảng khác nhau. Trước khi Node.js ra đời JavaScript được chủ yếu nhúng vào mã HTML của trang web.