Node.js

Node.js

Node.js là phần mềm mã nguồn mở cung cấp môi trường giúp chạy mã JavaScript bên ngoài trình duyệt và trên nhiều nền tảng khác nhau. Trước khi Node.js ra đời JavaScript được chủ yếu nhúng vào mã HTML của trang web.

25 kết quả trả về

Node.js Cơ Bản

Hướng dẫn tạo bởi Nguyễn Duy 22 March 2019
NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước...