PHP

PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy chủ. Mã lệnh PHP có thể được nhúng vào trong trang HTML nhờ sử dụng cặp thẻ PHP "<?php ?>".

188 kết quả trả về