Bài viết
Cú Pháp Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau: addslashes(string $string): string Ví dụ: echo addslashes("I'm John");...
Hướng dẫn
PHP cung cấp hơn 1.000 hàm sẵn có và chúng thực sự giúp cho lập trình viên thực hiện các công việc phức tạp một cách đơn giản...
Bài viết
Vòng Lặp for trong PHP Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước...
Bài viết
Vòng Lặp while trong PHP Vòng lặp while trong PHP được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại khi một biểu thức đi...
Bài viết
Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách...
Bài viết
Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc n...