Bài viết
Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở l...
Bài viết
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu...