Cú Pháp Hàm addslashes trong PHP có cú pháp như sau: addslashes(string $string): string Ví dụ: echo addslashes("I'm John");...
Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển l...
Vòng Lặp for trong PHP Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước...
Vòng Lặp while trong PHP Vòng lặp while trong PHP được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại khi một biểu thức đi...
Câu lệnh switch trong PHP được sử dụng khi trong chương trình chúng ta cần lựa chọn để chạy một đoạn code trong một danh sách...
Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc n...
Trong bài học này bạn sẽ làm quen với cú pháp của ngôn ngữ PHP thông qua việc viết một ứng dụng PHP nhỏ có tên là Hello World...
Biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong chương trình và giá trị của biến có thể được thay đối trong khi chạy chươ...
PHP Là Gì PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được...
Câu Lệnh if Câu lệnh if (hay câu lệnh đều kiện if) trong PHP được sử dụng để thực thi một đoạn code cho trước khi và chỉ kh...