Hello mọi người. Mình có dùng CKEditor để nhập liệu. Sau đó lưu thẳng vào database và hiển thị ra thì nó hiển thị ra luôn cá...