Redis

Redis

Redis là phần mềm lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ tạm, được phát hành dưới giấy phép BSD và được sử dụng làm cơ sở dữ liệu, cache hay message broker. Redis hỗ trợ đa dạng các cấu trúc dữ liệu như chuỗi, băm (hash), danh sách (list), bộ (set)...

2 kết quả trả về

Redis Cơ Bản

Bài viết tạo bởi Linh Nguyễn 19 March 2016

Redis là một phần mềm mã nguồn mở được dùng để lưu trữ một cách tạm thời trên bộ nhớ (hay còn gọi là cache data) và giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng. Do t...