Theo mình biết thì cả localhost và 127.0.0.1 đều được dùng để chỉ máy tính hiện tại và các request gửi tới hai địa chỉ này được chuyển tới máy tính được dùng để gửi request.

Như vậy thì hai địa chỉ này khác nhau như thế nào?