Ruby on Rails

Ruby on Rails

Ruby on Rails là một web framework được viết trên nền ngôn ngữ lập trình Ruby và được sử dụng trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng web. Phiên bản đầu tiên của Ruby on Rails được giới thiệu ra cộng đồng vào năm 2015.

14 kết quả trả về