Ruby Ruby

Word Array

Đây là một cách tạo mảng rất tiện ích mà không phải ai cũng biết:

%w{vi du 1} * ", "  # "vi, du, 1"

Nối Chuỗi

Đối với các chuỗi lặp đi lặp lại chúng ta có thể dùng toán tử *:

[1, 2, 3] * 3 == [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3] # true

Định Dạng Số Thập Phân

Khi bạn muốn hiển thị số thập phân theo một định dạng nhất định:

number = 9.5
"%.2f" % number # => "9.50"

Xóa Thư Mục

Đây là công việc tương đối phổ biến mà các lập trình viên phải đối mặt. Có nhiều cách khác nhau để xóa thư mục và đây là ...

Ruby Ruby

Sau một thời gian bước vào thế giới lập trình với ngôn ngữ Ruby, thông thường lập trình viên sẽ phải làm việc với nhiều ứng dụng được phát triển trên các phiên bản khác nhau của Ruby. Do mỗi phiên bản có một những sự khác biệt nhất định và việc bạn sử dụng một phiên bản khác với phiên bản của ứng dụng sẽ sớm gặp phải những rắc rối trong khi test hoặc deploy. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giữa các phiên bản khác nhau của Ruby sẽ rất đơn giản khi chúng ta sử dụng RVM.

RVM là gì

RVM là viết tắt của cụ...

Ruby Ruby

Blocks

Block hiểu đơn giản nó giống phương thức mà không có tên và chỉ được sử dụng một lần không giống phương thức nó có thể được sử dụng nhiều lần bất cứ khi nào nó được gọi. Cũng có thể sử dụng block là tham số cho phương thức.

# block
  (1..10).each do |i| 
     puts i
  end
​
  (1..10).map{|i| i} 
​
  arr = [1,2,3]
  arr.collect{|n| puts n*2}

Procs

Trong Ruby, proc là một Object và nó đóng vai trò giúp cho việc viết code không vi phạm nguyên tắc lặp lại Don't repeat yourself hay DRY. Một pr...