Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mìn...
Ruby hỗ trợ phương thức delete dùng để xóa phần tử ra khỏi mảng: a = [2,4,6,3,8] a.delete(3) PHP có hàm nào tương tự như vậy...