SQL

SQL là ngôn ngữ được thiết kế để dành riêng để quản lý dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ (RDBMS). Một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ phổ biến sử dụng SQL là: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server...