SQL

SQL

SQL là ngôn ngữ được thiết kế để dành riêng để quản lý dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ (RDBMS). Một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có quan hệ phổ biến sử dụng SQL là: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server...

9 kết quả trả về

SQL Cơ Bản

Hướng dẫn tạo bởi Nguyễn Duy 22 March 2019
SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện...