Bài viết
Web server hay máy chủ web là một loại máy chủ được dùng để xử lý các truy cập gửi đến yêu cầu cho nội dung trang web. Nếu kh...
Bài viết
Thuật ngữ máy chủ (hay server) được sử dụng rất phổ biến hiện nay và do đó hiểu được chính xác ý nghĩa của thuật ngữ này là h...
Bài viết
Session là một khái niệm phổ biến được dùng trong lập trình các website có kết nối với cơ sở dữ liệu database. Đặc biệt các c...
Bài viết
Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. C...