Bài viết
Cocoapods là chương trình giúp quản lý các bộ thư viện được được sử dụng trong ứng dụng mobile được phát triển dựa trên khung...
Bài viết
Một trong những khái niệm mới được giới thiệu trong ngôn ngữ lập trình Swift đó là optional. Khi tiếp xúc với khái niệm mới n...