Hoạt Động Gần Đây

Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ (hoặc tab trong trường hợp mở nhiều tab cùng lúc) hiện tại giống như trên...
user-bdhgr9v 01 January 2017 | 221 lượt xem

Mac -bash: wget: command not found

Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau: $ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar Tuy nhiên gặp phải lỗi: ...
user-dciheab 29 December 2016 | 681 lượt xem

Sử Dụng cURL Trên Cửa Sổ Dòng Lệnh

cURL (xi URL) là một công cụ mạnh mẽ bên cạnh wget. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh cURL trên cửa sổ dòng lệnh để thực hiện...
user-uojb89t 16 February 2017 | 412 lượt xem

Cách Xem Nội Dung Của File trong Linux

Trên hệ điều hành Linux chúng ta có thể xem nội dung của file theo nhiều cách khác nhau như dùng các câu lệnh head, tail, more, less, cat hoặc grep... Mỗi cách có những...
user-ortj16r 27 April 2017 | 114 lượt xem

Làm Quen Với Terminal Trên Linux

Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc chạy các câu lệnh. Chính...
user-ortj16r 08 February 2017 | 716 lượt xem

Linux: Tìm Kiếm Process Đang Chiếm Cổng Cho Trước

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các cách khác nhau để tìm ra process đang chiếm giữ một cổng nào đó trên Linux. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử...
user-ortj16r 08 June 2017 | 272 lượt xem

Fix Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached

Trong quá trình chạy ứng dụng chúng ta thường sử dụng các công cụ có chức năng tự động theo dõi sự thay đổi của các file trong source code và tự động restart web...
user-ortj16r 04 June 2018 | 489 lượt xem

Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

LAMP hay LAMP Stack là một nhóm gồm 3 phần mềm khác nhau Apache, MySQL và PHP sử dụng trên hệ điều hành [Linux][1]. Thuật ngữ LAMP được hình thành từ việc kết hợp các...
user-2jnamok 09 June 2018 | 45 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết