Hoạt Động Gần Đây

Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Bảo Davis Bảo Davis 01 January 2017
Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ (hoặc tab trong trường hợp mở nhiều tab cùng lúc) hiện tại giống như trên...
câu hỏi Mac OS X Terminal

Mac -bash: wget: command not found

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 29 December 2016
Trên cửa sổ dòng lệnh của Mac mình chạy câu lệnh sau: $ wget https://phar.phpunit.de/phpunit.phar Tuy nhiên gặp phải lỗi: ...
câu hỏi Mac OS X Terminal

Sử Dụng cURL Trên Cửa Sổ Dòng Lệnh

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 February 2017
cURL (xi URL) là một công cụ mạnh mẽ bên cạnh wget. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh cURL trên cửa sổ dòng lệnh để thực hiện...
bài viết CURL Terminal

Cách Xem Nội Dung Của File trong Linux

Lê Trung Lê Trung 27 April 2017
Trên hệ điều hành Linux chúng ta có thể xem nội dung của file theo nhiều cách khác nhau như dùng các câu lệnh head, tail, more, less, cat hoặc grep... Mỗi cách có những...

Làm Quen Với Terminal Trên Linux

Lê Trung Lê Trung 08 February 2017
Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc chạy các câu lệnh. Chính...

Linux: Tìm Kiếm Process Đang Chiếm Cổng Cho Trước

Lê Trung Lê Trung 08 June 2017
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu các cách khác nhau để tìm ra process đang chiếm giữ một cổng nào đó trên Linux. Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử...

Fix Lỗi The user limit on the total number of inotify watches was reached

Lê Trung Lê Trung 04 June 2018
Trong quá trình chạy ứng dụng chúng ta thường sử dụng các công cụ có chức năng tự động theo dõi sự thay đổi của các file trong source code và tự động restart web...
bài viết Linux Docker Terminal NPM

Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

Hoàng Duy Hoàng Duy 09 June 2018
LAMP hay LAMP Stack là một nhóm gồm 3 phần mềm khác nhau Apache, MySQL và PHP sử dụng trên hệ điều hành [Linux][1]. Thuật ngữ LAMP được hình thành từ việc kết hợp các...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết