Hoạt Động Gần Đây

GIT "merge is not possible because you have unmerged files."

Sau khi pull code về từ remote repo của GIT thì mình gặp phải conflict trong source code. Để resolve conflict mình chạy câu lệnh: git merge -s recursive -X theirs ...
user-oiw9ard 03 February 2017 | 921 lượt xem

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Dùng Git trên terminal em chạy câu lệnh dưới đây để kéo code về từ dự án: git pull origin master Thì em gặp phải trường hợp cứ được khoảng 8% là bị dừng lại...
user-2qdgbgd 14 July 2017 | 682 lượt xem

Sử dụng Git Hiệu Quả Hơn Với Alias

Hiện nay Git là một trong các VCS (version control system) phổ biến được sử dụng bởi rất nhiều lập trình viên để quản lý version của source code trong dự án. Git có ưu...
user-ortj16r 28 February 2017 | 224 lượt xem

Hỏi về commit message trong JIRA

Hiện tại em dùng JIRA để quản lý task và đồng thời lưu trữ source code trên đó, VCS sử dụng trong dự án là Git. Hiện tại team em không có format thống nhất...
user-ahjarzg 22 April 2017 | 121 lượt xem

Tìm Hiểu Về Cherry-Pick Trong Git

Khi ai đó yêu cầu thực hiện cherry-pick một commit trên nhánh dev về nhánh master sử dụng Git thì chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? ...
user-whrlo2v 26 April 2017 | 271 lượt xem

Thiết Lập Username và Email trong Git

Git sử dụng tên người dùng (username) để giúp xác định ai là tác giả của một commit trong repository. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết lập tên người dùng...
user-ortj16r 25 April 2018 | 630 lượt xem

Khác Biệt Giữa "git fetch" và "git pull"

Như vậy lưu ý rằng câu lệnh git pull $remote_origin $branch_name sẽ tải về (hay fetch) dữ liệu từ một branch duy nhất $branch_name từ remote server và sau đó merge các thay đổi từ...
user-yub2dvv 04 May 2018 | 9 lượt xem

Tìm Hiểu Về Rebase Trong Git

Git Rebase là một cách thuận biện để áp dụng lại những commit mới trong một branch trên đỉnh của một branch khác. ...
user-nkj3rdz 25 May 2018 | 195 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết