Web

Web

Chưa có mô tả nào được thêm vào cho chủ đề này.

5 kết quả trả về

MySQLi hay PDO

Bài viết tạo bởi Nguyễn Duy 23 September 2015

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, PHP cung cấp cho bạn 3 gói thư viện là MySQLi, PDOMySQL. Tuy nhiên, team phát triển PHP khuyến nghị n...