Hoạt Động Gần Đây

Lấy địa chỉ URL sau domain trong PHP

trả lời Đình Anh Đình Anh 22 March 2018
Bạn sử dụng $_SERVER['REQUEST_URI']: $path = $_SERVER['REQUEST_URI']; echo $path . "\n"; ...

PHP không chạy trên Apache Web Server

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 March 2018
Với PHP phiên bản 7.x: sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 Khởi động lại Apache: sudo service apache2 restart ...

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 March 2018
MySQL và SQL khác nhau như thế nào? Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu được tổ chức theo một cấu trúc phù hợp để giúp dễ dàng trong việc quản lý...

JavaScript: Lấy giao thức, tên miền và cổng từ một URL

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
JavaScript không hỗ trợ trực tiếp hàm lấy ra tên miền, giao thức hay cổng... từ một URL nhưng bạn có thể làm như sau: ...

PHP không chạy trên Apache Web Server

trả lời Đình Anh Đình Anh 22 March 2018
Để khắc phục lỗi này bạn cần cài mô-đun PHP cho Apache. Ví dụ dưới đây dành cho PHP phiên bản 5.x: $ sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 ...

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 March 2018
Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...

Laravel input autocomplete không work

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 22 March 2018
Thuộc tính autocomplete trong thẻ input của HTM nhận hai giá trị là on và off. Nếu sử dụng Form trong Laravel thì bạn cũng cần dùng hai giá trị này thay vì sử dụng...

Linux có hỗ trợ thread hay không?

trả lời Đình Anh Đình Anh 22 March 2018
Trả lời: Linux có hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading. Trên trang document của Linux có đoạn trích sau: es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading. There also have...

MySQL: Đổi tên column trong table

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 March 2018
ALTER TABLE products CHANGE product_id id COLUMN_DEFINITION; Ví dụ giả sử product_id được định nghĩa theo kiểu integer(11) thì bạn sẽ dùng câu lệnh như sau: ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11) ...

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Docker EXPOSE dùng để mở cổng 80 trong Docker container hiện tại cho các container khác của Docker có thể truy cập. Ví dụ bạn có hai container là ruby_on_rails_app và api_app trong đó một...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết