JavaScript JavaScript

Webpack Là Gì

Ngay tại trang document http://webpack.github.io/docs/what-is-webpack.html có định nghĩa về Webpack như sau:

Tôi nghĩ cách hiểu nhanh nhất về Webpack đó là ta sẽ phải đụng tay đụng chân với nó.

Hướng Tìm Hiểu

  • Bundle các file JS thành 1 file JS.
  • Bundle ra các file JS chính từ nhiều file JS
  • Chia file JS và load khi cần
  • Nhúng HTML vào trong file JS
  • Nhúng CSS vào trong file JS
  • Nhúng file hình Base64 vào trong file JS

1. Bundle Các File JS Trong Dự Án

Đầu tiên để bắt đầu bạn sẽ tạo c...