Webserver

Webserver

Chưa có mô tả nào được thêm vào cho chủ đề này.

6 kết quả trả về

.htaccess trong Nginx

Câu hỏi tạo bởi Bin Phan 17 April 2018

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong ...