Hướng dẫn
XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các...
Bài viết
Một trong những câu hỏi thường hay được nêu ra bởi các bạn mới làm quen với XML đó là XML và HTML khác nhau như thế nào. Tron...