Xcode

Xcode

Chưa có mô tả nào được thêm vào cho chủ đề này.

5 kết quả trả về

Xcode: .gitignore

Câu hỏi tạo bởi Vân Trần 21 January 2018

Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào?