JavaScript JavaScript

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau:

<?php
$username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE;
if (!$username) {
  header("Location: ".$backUrl); exit();
}

$criteria = array('username' => $username');
$customer = $em->getRepository('SomeEntity')->findBy($criteria);

$json_encode = json_encode($customer);
...
?>

Sau đó ở phía trình duyệt em cần sử dụng jQuery để parse dữ liệu gửi về từ hàm json_decode ở trên. Em thử sử dụng hàm jQuery.parseJSON() tu...

HTML HTML

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org !

Mình có 1 slider :

<div class="slide-group">
  <div class="slide"></div>
  <div class="slide"></div> (+ 1)
  <div class="slide select"></div>
  <div class="slide"></div> (- 1)
  <div class="slide"></div>
</div>
 • cho mình hỏi làm sao để lấy đc class slide ở vị trí + 1 và - 1 của
  class slide có select để style khác với các class style còn lại. Vì
  là slide nên cái class select có thể nhảy sang slide khác, và làm sao
  để chọn đc slide ở 2 vị trí + 1 v...