Xây Dựng Ứng Dụng React Với MERN Stack (MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js)

Trong khoá học này bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý bugs sử dụng MEARN stack (ReactJS kết hợp với MongoDB, Express.js và Node.js). Bài hướng dẫn này được thiết...

Về Khoá Học

Trong khoá học này bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý bugs sử dụng MEARN stack (ReactJS kết hợp với MongoDB, Express.js và Node.js).

Bài hướng dẫn này được thiết kế cho những người đã nắm vững được cơ bản về ReactJS, MongoDB, Express.js và Node.js. Các bài viết bên trong tập trung vào việc minh hoạ các đoạn code quan trọng và bỏ qua những đoạn code đơn giản hoặc không quá phức tạp.

Để theo dõi bài học một cách nhanh và hiệu quả nhất người học nên bắt đầu bằng việc coi qua các đoạn code để hiểu sơ bộ nội dung bên trong trước khi đọc giải thích.

Danh Sách Bài Học

  1. Hello World

  2. Tổ Chức Code

  3. ReactJS Component

  4. Dynamic Update Component

  5. Data Trên Server

  6. Tích Hợp MongoDB

  7. Tổ Chức Code, Build và Bundle

  8. Filter (Bộ Lọc)

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học