Hiển thị 10 / 2.970 kết quả
Lập Trình Lập Trình

giúp e với nó hiện lỗi phpcs và e k biết cách khắc phục!!!

"phpcs: Request workspace/configuration failed with message: Unable to locate phpcs. Please add phpcs to your global path or use composer dependency manager to install it in your project locally."
" Executable not found: c:\xampp\htdocs\vendor\bin\ecs"
Lập Trình Lập Trình

Xin chào, Bên user postgres trong file .bash_profile mình đã export các biến môi trường python 3.4 như sau:

export PYTHONPATH=/usr/local
export PYTHONHOME=/usr/local
export LD\_LIBRARY\_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=$PYTHONPATH:$PATH

tuy nhiên mình cần phải restart lại service của postgres thì nó mới nhận và ko báo lỗi:

could not load library "/u01/PostgreSQL/10/lib/postgresql/plpython3.so": libpython3.4m.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory

Vấn đề...

Lập Trình Lập Trình
[Blockquote](https://www.codehub.vn/Twitter-Bootstrap/CSS/source-code/Blockquote-27-11-2019)
Lập Trình Lập Trình
[Gọi sử dụng thuộc tính](https://www.codehub.vn/AngularJS-Co-Ban/AngularJS-Directive/source-code/Goi-su-dung-thuoc-tinh-25-11-2019)
Lập Trình Lập Trình
[Headings](https://www.codehub.vn/Twitter-Bootstrap/CSS/source-code/Headings-17-11-2019)
Lập Trình Lập Trình
[controller method](https://www.codehub.vn/AngularJS-Co-Ban/AngularJS-Controller/source-code/controller-method-11-11-2019)
Lập Trình Lập Trình
[Data binding](https://www.codehub.vn/AngularJS-Co-Ban/AngularJS-Directive/source-code/Data-binding-06-11-2019)
Lập Trình Lập Trình
[Chỉ thị có sẵn](https://www.codehub.vn/AngularJS-Co-Ban/AngularJS-Directive/source-code/Chi-thi-co-san-06-11-2019)