Bài viết
Trong khi tìm hiểu về máy tính, bạn sẽ thường hay bắt gặp những thuật ngữ như Megabyte, Gigabyte, Terabyte, 32-bit, 64-bit......
wiki
Sticky position là kiểu định vị hiển thị của phần tử HTML giúp chúng hiển thị dính ở một vị trí. <iframe width="100%" hei...
wiki
DBMS (Database Management System) là phần mềm giúp quản lý cơ sở dữ liệu. DBMS cung cấp cho người dùng các chức năng như tạo,...
wiki
Cơ sở dữ liệu là một tập hợp bao gồm các thông tin liên quan được tổ chức, sắp xếp và cấu trúc sao cho có thể truy cập, quản...
wiki
CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương tr...
wiki
Toán tử + là một trong những cách dễ nhất để ghép hai hay nhiều chuỗi trong Java, được sử dụng bởi đa số các lập trình viên...