1 tín dụng

Thanh Bình

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 24 tháng 04, 2016

Thống Kê

  • 0 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Ở ví dụ phép gắn giá trị:

a = 5
a += 3
print a # 8
a -= 2
print a #7

Đáng lẽ dòng

a -= 2
print a 

phải bằng 6 chứ nhỉ @@