113 tín dụng

Trần Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

 • 6 bài viết
 • 4 câu hỏi
 • 0 câu trả lời
Vim Vim

Khi cài Vim trên Ubuntu 12.04 sử dụng câu lệnh:

$ sudo apt install vim

Thì mình gặp phải lỗi:

Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
Package vim is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package 'vim' has no installation candidate

Làm sao để fix lỗi này vậy mọi người?

Node.js Node.js

Em có một trang được viết sử dụng Node.js và Express, trong đó em cần phải xác thực người dùng khi họ truy cập vào trang /dashboard.

Đoạn code để xử lý việc xác thực này như sau:

var auth = require('auth');
app.get('/dashboard', function (req, res) {
    var user = auth.check();
    if (!user) {
        res.send('Unauthorized');
    }  
    res.send('Welcome ' + user.username);
});

Khi lauch ứng dụng trên máy local và truy cập vào trang dashboard thì em thấy Node.js văng...

MySQL MySQL

Trên MySQL database em có một bảng productsvà trên đó có trường name. Em có một record lưu dữ liệu trường này với giá trị là Áo thun. Bây giờ nếu như em chạy câu lệnh truy vấn:

SELECT `name` LIKE '%Áo thun%'

Thì trên server MySQL trả về đúng kết quả nhưng khi chạy:

SELECT `name` LIKE '%Ao thun%'

Thì nó lại không trả về kết quả như cách trước. Vấn đề là em muốn làm thế nào để cả hai trường hợp trả về kết quả như nhau thì phải làm thế nào các bác?