Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

39 bài viết

1 câu hỏi

28 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Giả sử bạn đang chạy Elasticsearch ở địa chỉ localhost cổng 9200 thì câu lệnh dưới đây sẽ trả về kết quả bạn cần: $ curl localhost:9200/my_app/user/_search ...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 741 lượt xem

Thuật Ngữ Lập Trình: Internet of Things

Internet of Things (hay IoT) là là một mạng lưới bao gồm các thiết bị phần cứng (như máy tính, điện thoại, tivi...), các thiết bị vận tải (như ô tô thông minh), các thiết...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 508 lượt xem

Xcode Cơ Bản: Interface Builder

Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này bạn sẽ làm quen với giao diện của nó. Khi click chuột lên file Main.storyboard, Xcode sẽ hiển thị giao...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 804 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Làm Quen Với Xcode

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng dụng iOS nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Xcode không chỉ tổ chức...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 541 lượt xem

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Chèn Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách chèn dữ liệu lên CSDL MySQL. ...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 142 lượt xem

Xdebug: Cài Đặt Xdebug Trên Linux

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta cần kiểm tra thông tin chương trình phiên dịch PHP để xem Xdebug chưa được cài đặt hay chưa. ...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 142 lượt xem

SQL Cơ Bản: Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db; <a class="btn btn-blue btn-run" href="#" data-cid="58"><span class="fa fa-cog spin"></span>Chạy</a> Trong đó test_db là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 306 lượt xem

Học Lập Trình PHP - Phần 2: Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 542 lượt xem

PHP: Hàm fwrite

Hàm fwrite trong PHP được dùng để ghi dữ liệu dạng văn bản nên tập tin. Tương tự như fread, hàm fwrite được sử dụng kết hợp với fopen. Tuy nhiên khi sử dụng fopen...
user-abcbo5w 17 December 2018 | 761 lượt xem

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

Docker EXPOSE dùng để mở cổng 80 trong Docker container hiện tại cho các container khác của Docker có thể truy cập. Ví dụ bạn có hai container là ruby_on_rails_app và api_app trong đó một...
user-abcbo5w 16 December 2018 | 421 lượt xem
Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

1158 tín dụng