Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

39 bài viết

1 câu hỏi

28 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

HTML Cơ Bản: Hình Ảnh

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 17 August 2018
Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ <img>: &lt;img src=&quot;http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png&quot; width=&quot;200&quot;&gt; <a class="btn btn-blue btn-run" href="#" data-cid="89"><span class="fa fa-cog spin"></span>Chạy</a> ...
hướng dẫn

PHP: Trait

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 17 August 2018
Trait là cơ chế cho phép các lập trình viên có thể sử dụng lại các mã lệnh (code reuse) khi làm việc với ngôn ngữ chỉ cho phép thừa kế từ một lớp duy...
hướng dẫn

jQuery Cơ Bản: Vòng Lặp .each()

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 17 August 2018
Khi sử dụng bộ chọn lớp hoặc phần tử thông thường bạn sẽ nhận được nhiều hơn một phần tử trả về. Thư viện jQuery cho phép bạn lặp giữa các phần tử này một...
hướng dẫn

Cron Job là gì

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 17 August 2018
Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay...
trả lời Linux Cron Job Ubuntu

Học HTML: HTML Thuộc Tính Class

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Thuộc tính Class được dùng để gán một hoặc nhiều giá trị Class khác nhau cho phần tử trên trang, cùng một giá trị class có thể được gán cho nhiều phần tử khác nhau...
hướng dẫn

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Bạn chạy: git fetch -v Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải. ...
trả lời Git VCS Mac OS X

HTML Cơ Bản: Văn Bản

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản cho trang. ...
hướng dẫn

JavaScript Date Object: getDate() Method

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Phương thức (hay method) getDate() trả về giá trị của ngày trong tháng của đối tượng JavaScript được tạo từ Date object. Cú pháp: dateObject.getDate() Ví dụ: ...
hướng dẫn

JavaScript Date Object: Date Object

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Các đối tượng Date trong JavaScript được sử dụng để giúp lập trình viên làm việc hiệu quả với ngày giờ. Các đối tượng Date được tạo ra nhờ sử dụng hàm tạo dựng (hay...
hướng dẫn

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Thiết Kế Trang FAQ

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang FAQ (Frequent Asked Questions) chứa danh sách các câu hỏi thường được hỏi và kèm theo đó là câu trả lời. ...
hướng dẫn
Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

1138 tín dụng