Bảo Davis

Bảo Davis

2 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

7 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Nên tiếp tục theo đuổi PHP hay chuyển sang Ruby

Từ khi ra trường đi làm tới giờ em đã có xấp xỉ 2 năm kinh nghiệm phát triển web và làm việc với ngôn ngữ chính là PHP. Nhưng thời gian gần đây khi...

Chương trình thay thế RVM

Ngoài RVM ra thì còn chương trình nào khác có thể thay thế RVM để quản lý phiên bản của Ruby trên máy? ...

PHP: Nên sử dụng include, require hay require_once

Theo em hiểu thì các hàm include(), require() và require_once() đều được dùng để nhập vào mã lệnh có trong một tập tin khác trong đó có một số sự khác biệt nhỏ như: ...

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Ban có thể nói rõ hơn bạn thêm jQuery ở đâu trong template được không? ...

Error: failed to fetch from registry: express

Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi: Error: failed to fetch from registry: express ...

Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ (hoặc tab trong trường hợp mở nhiều tab cùng lúc) hiện tại giống như trên...

PHP "\n" không xuống dòng

Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới. <?php echo "Dòng 1\n"; echo "Dòng 2\n"; ?> ...

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng này khác nhau như thế nào. Bác nào rành về thằng này giải thích giùm...