39 tín dụng

Bảo Davis

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 8 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng mới. <?php echo "Dòng 1\n"; echo "Dòng 2\n";...