Van Thiem Bui

Van Thiem Bui

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

0 câu hỏi

4 câu trả lời

Thành viên từ 2017-02-17 16:27:17

Hoạt Động Gần Đây

jQuery: Chọn một <option> trong menu <select>

$('select[name=gender').val(1); $('select[name=gender').ea(1).prop('selected',true); .... ...

Kiểm tra thời gian chạy code

Hinh như là làm thế này bạn nhé. $stime = array_sum(explode(' ',microtime(true))); // Some code $time_range = array_sum(explode(" ",microtime())) - $stime; echo $time_range;// Thời gian chạy code :) ...

Hàm JavaScript tương tự như call_user_func trong PHP

var f = 'callback'; eval(f+'()'); ...

Machine learning là gì?

Hiểu một cách đơ giản nó là một cái máy có thể học tập và tự phân tích được vậy. VD như là Robots hay Ôtô của Google... ...