Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Dai Hoc Ngoai Thuong

Từng làm việc tại: Codehub.vn

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: <?php header("Location: http://ten-mien.com/login.php"); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 781 lượt xem

Javascrip Cơ Bản 2: Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 661 lượt xem

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 421 lượt xem

Xdebug: Giới Thiệu Về Xdebug

Xdebug là một chương trình mở rộng viết cho ngôn ngữ lập trình PHP giúp các lập trình viên có thể dễ dàng hơn trong việc gỡ rối (hay còn gọi là debug) cho chương...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 281 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Tách Biệt Mã CSS và HTML

Ở bài học đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện việc tách mã CSS nhúng vào HTML sử dụng thẻ <style> ra một tập tin riêng và rồi sau đó trong HTML tham chiếu...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 302 lượt xem

Học AJAX: Sự Kiện

Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta sẽ muốn đăng ký một hay nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhận được kết quả gửi về từ máy...
user-glyn3iv 17 November 2018 | 241 lượt xem

PHPUnit: Viết Test Cho PHPUnit

Để viết test sử dụng PHPUnit chúng ta cần tuân theo các bước sau: Bâ giờ chúng ta sẽ viết một test cho lớp MyArray. Đầu tiên chúng ta cần khai báo lớp này với...
user-glyn3iv 17 November 2018 | 921 lượt xem

jQuery Cơ Bản: Sự Kiện

Tất cả các sự kiện có trong JavaScript đều được thư viện jQuery hỗ trợ. Trong phần này bạn sẽ được làm quen với cách dùng thư viện này để xử lý các sự kiện...
user-glyn3iv 17 November 2018 | 141 lượt xem

Node.js: Cài Đặt Node.js

Để cài đặt Nodejs trên Windows bạn truy cập vào địa chỉ tải Node.js và chọn phiên bản Node.js muốn cài đặt rồi tải về máy. Trong liên kết trên trong mục tải về Node.js...
user-glyn3iv 17 November 2018 | 181 lượt xem

PHP Object Oriented Programming: Tính Kế Thừa

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế...
user-glyn3iv 17 November 2018 | 461 lượt xem
Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

845 tín dụng