Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Node.js Cơ Bản: Node.js và JavaScript

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp, kiểu dữ liệu, các vòng...
hướng dẫn

Xây Dựng Ứng Dụng React Với MERN Stack (MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js): Dynamic Update Component

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Kết thúc bài học trước chúng ta đã đổ dữ liệu để hiển thị component động từ biến JavaSript thay vì code cứng HTML. Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện việc cập nhật...
hướng dẫn

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó có thể hoạt động gần giống với môi trường trên máy chủ server. Lý do...
hướng dẫn

Ruby: Cài Đặt Ruby

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chạy mã lệnh Ruby sử dụng trình duyệt. Với cách này bạn không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào trên máy mà...
hướng dẫn

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Tách Biệt Mã CSS và HTML

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Ở bài học đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện việc tách mã CSS nhúng vào HTML sử dụng thẻ <style> ra một tập tin riêng và rồi sau đó trong HTML tham chiếu...
hướng dẫn

Xdebug: Giới Thiệu Về Xdebug

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Xdebug là một chương trình mở rộng viết cho ngôn ngữ lập trình PHP giúp các lập trình viên có thể dễ dàng hơn trong việc gỡ rối (hay còn gọi là debug) cho chương...
hướng dẫn

Javascrip Cơ Bản 2: Kiểu Dữ Liệu

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = &quot;Goodbye&quot;; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
hướng dẫn

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: &lt;?php header(&quot;Location: http://ten-mien.com/login.php&quot;); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...
trả lời PHP Lập Trình Web

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 September 2018
Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị &quot;em&quot; được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...

Học AJAX: Sự Kiện

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 18 September 2018
Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta sẽ muốn đăng ký một hay nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhận được kết quả gửi về từ máy...
hướng dẫn
Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

515 tín dụng