Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Dai Hoc Ngoai Thuong

Từng làm việc tại: Codehub.vn

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng cấu trúc for...in trong JavaScript để thực hiện việc lặp qua các thuộc tính của đối tượng: for (var prop in person) { console.log(prop + ": " + person[prop]) } ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 621 lượt xem

PHP Tìm Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Cách mình hay dùng như sau: $string[strlen($myString) -1]; Tuy nhiên cách dùng hàm substring() với index là -1 mà Hoàng Tùng trả lời ở trên khá hay vừa dễ đọc vừa không phải gọi thêm...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 101 lượt xem

MySQL Cho Người Bắt Đầu: Xóa Bảng

Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 362 lượt xem

PostgreSQL vị trí configuration file trên Ubuntu

Để tìm bất kỳ tập tin nào trên Ubuntu bạn có thể dùng câu lệnh locate. Trước khi chạy câu lệnh này bạn nên cập nhật file index: ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 402 lượt xem

JavaScript Cơ Bản: Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở ví dụ dưới chúng ta có 3 biến là x, y và z: ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 964 lượt xem

PHP: Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. echo substr("Hello World", 0, 1); // Hiển thị "H" Hàm substr có cú pháp như sau: ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 482 lượt xem

AngularJS Cơ Bản: AngularJS Filters

AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu. <div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl"> <p>Họ & tên: {{ lastName | uppercase }}</p> </div> ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 781 lượt xem

Lập Trình PHP Toàn Tập: Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau ở phần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu các khái niệm...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 842 lượt xem

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó có background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-repeat... ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 722 lượt xem

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 701 lượt xem
Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

845 tín dụng