Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

410 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

31 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP đảo ngược các từ trong chuỗi không sử dụng hàm có sẵn

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 21 May 2018
Điểm mấu chốt ở đây là một chuỗi của PHP được coi như một mảng với mỗi ký tự là một phần tử được đánh khoá bắt đầu từ 0. ...

Tính Kế Thừa

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 21 May 2018
Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế...

Xóa Bảng

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...

Câu Lệnh useradd

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên hệ thống. Tên người dùng phải là duy nhất tức là không trùng với tên...

Prototype

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụng thuộc tính...

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...

Khái Niệm Cơ Bản

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau ở phần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu các khái niệm...

Hàm substr

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. echo substr("Hello World", 0, 1); // Hiển thị "H" Hàm substr có cú pháp như sau: ...

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó có background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-repeat... ...

Văn Bản

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 20 May 2018
Trong CSS, để quy định màu văn bản thuộc về bộ chọn tương ứng chúng ta sử dụng thuộc tính color. Giá trị của thuộc tính này có thể được biểu diễn sử dụng một...