Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

510 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

31 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Dynamic Update Component

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Kết thúc bài học trước chúng ta đã đổ dữ liệu để hiển thị component động từ biến JavaSript thay vì code cứng HTML. Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện việc cập nhật...

Node.js và JavaScript

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp, kiểu dữ liệu, các vòng...

Cài Đặt Ruby

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chạy mã lệnh Ruby sử dụng trình duyệt. Với cách này bạn không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào trên máy mà...

Tách Biệt Mã CSS và HTML

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Ở bài học đầu tiên này chúng ta sẽ thực hiện việc tách mã CSS nhúng vào HTML sử dụng thẻ <style> ra một tập tin riêng và rồi sau đó trong HTML tham chiếu...

Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó có thể hoạt động gần giống với môi trường trên máy chủ server. Lý do...

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: &lt;?php header(&quot;Location: http://ten-mien.com/login.php&quot;); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...

1em tương đương với bao nhiêu pixel

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị &quot;em&quot; được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...

Giới Thiệu Về Xdebug

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Xdebug là một chương trình mở rộng viết cho ngôn ngữ lập trình PHP giúp các lập trình viên có thể dễ dàng hơn trong việc gỡ rối (hay còn gọi là debug) cho chương...

Kiểu Dữ Liệu

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 22 July 2018
Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = &quot;Goodbye&quot;; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...

View Controller

hướng dẫn Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 21 July 2018
Ngoài AppDelegate.swift thì Xcode còn tạo thêm cho chúng ta tập tin ViewDelegate.swift. Tập tin này định nghĩa lớp ViewController là lớp con thừa kế từ lớp UIViewController với 2 phương thức là viewDidLoad() và...