Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

15 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Triển khai ứng dụng Rails trên Ubuntu 14.04 với Capistrano, Nginx và Puma

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Rails là một khung ứng dụng web nguồn mở được viết bằng Ruby. Nó theo sau Quy ước về cấu hình triết lý bằng cách đưa ra giả định rằng có cách 'tốt nhất' để...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 7

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Apache Tomcat là một máy chủ web và thùng chứa servlet được sử dụng để phục vụ các ứng dụng Java. Tomcat là một triển khai mã nguồn mở của các công nghệ Java Servlet...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập các máy chủ HAProxy có sẵn cao với các IP được lưu giữ và nổi trên Ubuntu 14.04

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Tính khả dụng cao là một chức năng của thiết kế hệ thống cho phép ứng dụng tự động khởi động lại hoặc định tuyến lại công việc tới một hệ thống có khả năng...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Elasticsearch 1.7, Logstash 1.5, và Kibana 4.1 (ELK Stack) trên Ubuntu 14.04

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Chú thích: Hướng dẫn này dành cho phiên bản cũ hơn của ngăn xếp ELK, không tương thích với phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất của hướng dẫn này có sẵn tại Làm...
bài viết

Quản lý cấu hình 101: Viết Ansible Playbooks

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Tóm lại, quản lý cấu hình máy chủ (cũng thường được gọi là Tự động hóa CNTT) là một giải pháp để biến quản trị cơ sở hạ tầng của bạn thành một codebase, mô...
bài viết

Cách phân phối các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 16.04

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thiết lập một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng khung công tác Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách...
bài viết

Làm thế nào để triển khai CockroachDB trên một cụm ba nút trên Ubuntu 16.04

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
CockroachDB là một cơ sở dữ liệu SQL phân tán nguồn mở, cung cấp tính nhất quán, khả năng mở rộng và khả năng sống sót. ...
bài viết

Làm thế nào để tạo chuyển hướng tạm thời và vĩnh viễn với Nginx

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Chuyển hướng HTTP là cách để trỏ một tên miền hoặc địa chỉ đến một tên miền hoặc địa chỉ khác. Có một vài loại chuyển hướng khác nhau, mỗi loại có nghĩa là một...
bài viết

Làm thế nào để tạo một cụm Docker Container với Docker Swarm và DigitalOcean trên CentOS 7

Lê Bình Lê Bình 18 September 2018
Docker Swarm là giải pháp gốc Docker để triển khai một cụm máy chủ Docker. Bạn có thể sử dụng nó để nhanh chóng triển khai một cụm máy chủ Docker chạy trên máy cục...
bài viết

Cách tạo trang trạng thái bằng Cachet trên Debian 8

Lê Bình Lê Bình 17 September 2018
Cachet là trang trạng thái tự lưu trữ thay thế cho các dịch vụ được lưu trữ như StatusPage.io và Status.io. Nó giúp bạn giao tiếp thời gian hoạt động và thời gian chết của...
bài viết
Lê Bình

Lê Bình

1 tín dụng