Trung Quân

Trung Quân

526 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

25 bài viết

1 câu hỏi

19 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Làm Quen Với Xcode

Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án bạn sẽ thấy một màn hình như ở phía dưới. Ở màn hình này bạn...

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...

AngularJS Controller

AngularJS controller kiếm soát dữ liệu trong ứng dụng AngularJS AngularJS controller tương tự với một đối tượng (object) trong Javascript Ứng dụng AngularJS (AngularJS application) được quản lý bởi AngularJS controller. AngularJS controller kiểm...

Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước. echo date('d/m/y'); // Hiển thị 01/09/2016 Hàm date() có cú pháp như sau: ...

Nhập Môn

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trên cơ...

Hệ Thống Grid Layout

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba gồm các dòng khác nhau. Để đánh dấu các phần...

Kiểm tra phiên bản của PHP

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau: $ php -v Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion(): ...

Nhập Môn

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể. ...

Phương Thức

Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ phổ biến khác. Phương thức giúp gộp một hay nhiều câu lệnh và sử dụng chúng lặp đi lặp lại...

Thắc mắc về biến của biến ($$) trong PHP

Ở đây PHP sẽ thực hiện việc ước lượng biểu thức $var_name[2] trước, $var_name[2] trả về ký tự thứ hai trong giá trị của $var_name hay r do đó: ...