Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

33 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Học HTML: HTML Màu Sắc

Màu sắc trong HTML được biểu diễn theo hai cách khác nhau: Sử dụng màu theo tên: red, black, blue, orange... hoặc sử dụng màu theo giá trị kiểu RGB (red-green-blue), HEX hoặc HSL. ...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 123 lượt xem

PHP là viết tắt của từ gì

Ban đầu PHP được viết với mục đích tạo ra các website cá nhân nên nó là viết tắt của Personal Home Page. Tuy nhiên sau đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 261 lượt xem

PostgreSQL vị trí configuration file trên Ubuntu

Nếu bạn sử dụng thư mục mặc định cho tập tin config khi cài đặt PostgresSQL trên Ubuntu thì tập tin cấu hình chính postgresql.conf sẽ nằm ở vị trí: ...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 182 lượt xem

CSS Cho Người Mới Bắt Đầu: Khoảng Đệm

Đệm là khoảng trống tính từ đường viền cho tới phần nội dung của phần tử. <p style="padding: 50px 25px; border: 1px solid black;">Đoạn văn này có <strong>đệm trên</strong> = <strong>đệm dưới</strong> = <code>50px</code> và...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 344 lượt xem

PHP: Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước. echo date('d/m/y'); // Hiển thị 01/09/2016 Hàm date() có cú pháp như sau: ...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 101 lượt xem

PHP: Kiểm tra kết nối tới database

Kiểm tra kết quả trả về từ hàm mysqli_connect() nếu giá trị trả về là FALSE thì có nghĩa là kết nối tới cơ sở dữ liệu gặp trục trặc: ...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 121 lượt xem

Học lập trình Web nên bắt đầu từ đâu

Đầu tiên bạn cần học cơ bản về HTML, CSS và JavaScript trước. Sau đó học thêm một ngôn ngữ server như PHP, Ruby hay Python. Mình khuyên bạn nên học PHP vì nó được...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 161 lượt xem

PHP Object Oriented Programming: Tính Đóng Gói

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới hạn quyền truy cập (hoặc thay đổi) giá trị của thuộc tính hoặc quyền gọi...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 921 lượt xem

JavaScript Cơ Bản 1: Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển dùng để điều khiển luồng chạy của một số câu lệnh trong Javascript. Ví dụ như khi bạn muốn hiển thị kết quả xếp loại của học sinh (khá, giỏi, trung...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 261 lượt xem

Python Cơ Bản: Cú Pháp

Hãy nhớ lại đoạn mã của chương trình mà chúng ta viết ở bài học trước: print("Hello World!") Làm thế nào để khi chạy dòng lệnh trên máy tính (hay cụ thể là Python Interperter)...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 190 lượt xem
Trung Quân

Trung Quân

947 tín dụng