1 tín dụng

Tuấn Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

 • 0 bài viết
 • 3 câu hỏi
 • 0 câu trả lời

Trong tập tin PHP sử dụng Smarty Template đầu tiên mình có một biến total được khởi tạo như sau:

{assign var=total value=100}

Bây giờ mình cần tăng giá trị của biến total nên một đơn vị do đó mình sử dụng đoạn mã sau:

{$total++}

Tuy nhiên khi đó Smarty không chỉ tăng giá trị của biến $total mà đồng thời hiển thị giá trị của biến này. Làm cách nào để chỉ tăng giá trị của biến $total mà không hiển thị giá trị của biến này?

Trên trang HTML mình có một phần tử <img> hiển thị ảnh avatar của người dùng. Phần tử <img> này được đặt vào bên trong phần tử <div> như sau:

<div class="row">
  <div class="col-sm-12 col-md-6">
    <img class="img-responsive" src="...">
  </div>
</div>

Bây giờ mình cần hiển thị ảnh avatar này chỉ trên desktop và table nhưng không hiển thị trên mobile thì phải làm sao?

Trên máy mình chạy nhiều container từ một image trong đó có một số container không còn hoạt động một số thì vẫn đang hoạt động.

Để xóa container không hoạt động mình phải list các container bằng câu lệnh:

$ docker ps -a

Sau đó tìm kiếm ở kết quả trả về các container với trạng thái exited và xóa thủ công nhưng làm theo cách này nhiều lần thì tốn nhiều thời gian.

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để tự động xóa các container ở trạng thái exited không?