Đình Anh

Đình Anh

615 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

0 câu hỏi

21 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Lập trình C: void main() hay int main()?

Phiên bản ANSI C 89 quy định các cách viết sau khi khai báo hàm main() trong chương trình: int main() int main(void) int main(int argc, char* argv[]) ...

Cú Pháp Cơ Bản

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng...

PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7). ...

Biến

Trong quá trình thực thi chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Trước khi có thể sử dụng biến thì chúng ta cần khởi tạo báo biến. Trong PHP...

Laravel Generator

Tài liệu cài đặt và sử dụng Laravel Generator ...

Câu Lệnh echo

Câu lệnh echo là một trong những câu lệnh phổ biến được sử dụng trong Linux đặc biệt trong các tập tin batch để hiển thị các thông báo ra màn hình. ...

Giới Thiệu

HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được dùng để xây dựng các trang web. ...

Hiển thị danh sách các cron job trên máy chủ

Để xem danh sách các schedule job bạn mở cửa sổ terminal trên Linux và chạy câu lệnh sau: $ crontab -l Câu lệnh trên sẽ hiển thị job của người dùng hiện tại. ...

Chỉnh Sửa Object

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa mới được thêm vào View Controller ở phần trước. Trên menu bấm chọn View => Utilities => Show Attributes Inspector...

Lấy địa chỉ URL sau domain trong PHP

Bạn sử dụng $_SERVER['REQUEST_URI']: $path = $_SERVER['REQUEST_URI']; echo $path . "\n"; ...