Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Lập trình C: void main() hay int main()?

Phiên bản ANSI C 89 quy định các cách viết sau khi khai báo hàm main() trong chương trình: int main() int main(void) int main(int argc, char* argv[]) ...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 801 lượt xem

Ruby Cơ Bản: Kiểu Dữ Liệu

Chuôi dùng để biểu diễn các ký tự chữ cái, chữ số, khoảng trắng, dấu xuống dòng và các ký tự đặc biệt như !, @, #, $.... Kiểu dứ liệu chuỗi được biểu diễn...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 963 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Thêm Nút Button

Trong phần này chúng ta sẽ thêm một nút button (tạo bởi lớp UIButton). Một nút bấm button thường được sử dụng để khởi sướng (trigger) một sự kiện nào đó. Ở các bài học...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 301 lượt xem

Ruby: Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển dùng để kiểm soát luồng chạy của chương trình được viết ra. if và if..else trong Ruby được dùng tương tự như trong các ngôn ngữ lập trình khác. Nếu điều...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 282 lượt xem

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Để kiểm tra hoạt động của Nginx trên Ubuntu bạn có thể sử dụng systemctl. Trên terminal bạn chạy câu lệnh dưới đây: sudo systemctl status nginx ...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 201 lượt xem

Xcode Cơ Bản: Chỉnh Sửa Object

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa mới được thêm vào View Controller ở phần trước. Trên menu bấm chọn View => Utilities => Show Attributes Inspector...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 841 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML, CSS và JavaScript: Mở Ảnh Trong Tab Mới

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng JavaScript để khi người dùng click chuột lên ảnh trên trang thì trình duyêt sẽ mở ảnh này ở một tab mới. ...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 183 lượt xem

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Trả lời: Linux có hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading. Trên trang document của Linux có đoạn trích sau: es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading. There also have...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 541 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta tìm hiểu kiểu dữ liệu sẵn có trong Golang. Golang hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản sau: ...
user-nkj3rdz 15 January 2019 | 581 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Cú Pháp

Biến được khai báo sử dụng từ khoá var và theo sau là kiểu dữ liệu: var variable_name data_type Ví dụ dưới đây khai báo biến a với kiểu dữ liệu số nguyên (integer) và...
user-nkj3rdz 15 January 2019 | 801 lượt xem
Đình Anh

Đình Anh

1240 tín dụng