Phạm Huy

Phạm Huy

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

OOP: Biến $this trong PHP dùng làm gì?

Trong PHP khi làm việc với đối tượng thì mình hay thấy sử dụng biến $this. Biến $this này là gì và được dùng để làm gì? ...

Python - Copy object nhưng không tham chiếu về object ban đầu

Mình có một object book sau đó mình copy object này sử dụng phương thức Clone(): Book my_books = book.clone() Nếu mình muốn chỉ copy object nhưng sau khi copy thì những thay đổi ở...