4 tín dụng

Hang Pham

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 9 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Hiểu danh sách bằng Python 3

Tạo bởi Hang Pham 18 September 2018

Giới thiệu

A danh sách là một cấu trúc dữ liệu trong Python là một chuỗi các phần tử có thể thay đổi hoặc có thể thay đổi được. Mỗi phần tử hoặc giá trị nằm tro...