Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Freelancer

Từng học tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

38 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Thiết Kế Menu

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Thông thường các trình duyệt sẽ hiển thị màu văn bản của trang với màu đen mặc định #000 và các liên kết sẽ được hiển thị với mà xanh và được gạch dưới. Chúng...
bài học

Twitter Bootstrap: Template Cơ Bản

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong...
bài học

C# Cơ Bản: Giới Thiệu

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object-oriented) và có thể được sử dụng với cho nhiều mục đích khác nhau (general purpose). C# là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft...
bài học

Ruby on Rails Cơ Bản: View

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Trong mô hình MVC thì Views là thành phần được dùng để xuất ra kết quả cuối cùng trước khi gửi về trình duyệt. Kết quả này có thể là trang HTML, trang XML hay...
bài học

Nên Học React.js hay AngularJS

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Đây là một câu hỏi tương tự như dạng các câu hỏi cuộc chiến lựa chọn ngôn ngữ hay language war và với dạng câu hỏi này thì thường sẽ không chỉ có một câu...

Ruby: Hash

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Hash là một kiểu dữ liệu trong Ruby tương tự như mảng liên kết (associative array) trong PHP hay danh sách (list) trong Python. Một Hash trong Ruby sẽ bao gồm các khóa và giá...
bài học

jQuery: Bộ Chọn

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Bộ chọn phần tử được dùng để lựa chọn các phần tử nhờ sử dụng tên phần tử tương ứng. Bộ chọn phần tử có cú pháp như sau: ...
bài học

PHP và MySQL Sử Dụng MySQLi: Kết Nối Tới MySQL Database

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Sử dụng MySQL extension chúng ta có thể kết nối tới MySQL database theo hai phương pháp khác nhau đó là theo kiểu hướng thủ tục hoặc theo kiểu hướng đối tượng (hay OOP). ...
bài học

HTML: Thẻ <div>

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Thẻ <div> trong HTML được dùng để gom một hoặc nhiều thẻ khác với nhau thành một nhóm. Bản thân thẻ <div> không mang một ý nghĩa cụ thể nào trong văn bản HTML thay...
bài học

Python Cơ Bản: Hàm

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Trong các bài học trước chúng ta đã từng sử dụng một số hàm có trong Python như print(), max(), range()... Trong lập trình, hàm là một nhóm bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh...
bài học
Lê Trung

Lê Trung

1680 tín dụng