Lê Trung

Lê Trung

1200 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

32 bài viết

1 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

mysqli::__construct

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối tới MySQL Server. mysqli::__construct có cú pháp như sau: ...

Form Chỉnh Sửa Bài Viết

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một form để chỉnh sửa bài viết. Chúng ta tạo route cho trang chỉnh sửa bài viết như sau: ...

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

trả lời Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau: ...

Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ dưới đây xóa record trên bảng users với username là johndoe: ...

Hello World

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Ở phần trước bạn đã học cách cài đặt khung làm việc Express.js ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản có tên là Hello World. ...

Vòng Lặp Trong Ruby

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Vòng lặp for (for loop) là kiểu lặp đơn giản có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Tuy nhiên, cú pháp của vòng lặp for trong Ruby khác với các ngôn...

CSS Float

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Thuộc tính float trong CSS được dùng để kéo một phần tử về phía trái hoặc phải. <DOCTYPE html> <html> <body> <div class="right">Left</div> <div class="right">Right</div> <style type="text/css"> .left, .right { color: #fff; padding: 15px 50px;...

Cài Đặt

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính. Trình thông dịch này là một phần mềm giúp máy tính có thể hiểu...

Giới Thiệu

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được sử dụng trên mạng internet...

JavaScript thay đổi nội dung bên trong của phần tử

trả lời Lê Trung Lê Trung 21 March 2018
Để thay đổi nội dung văn bản bên trong phần tử bạn có thể sử dụng thuộc tính innerText trên phần tử trả về sử dụng bộ chọn ID của JavaScript như sau: ...