Lê Trung

Lê Trung

1190 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

30 bài viết

1 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ: RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name; ...

Thêm, Xóa, Cập Nhật Kiểu Dữ Liệu Của Cột Trong Bảng

Để thêm, xóa hay cập nhật kiểu dữ liệu của cột trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh alter table. Ví dụ sau sẽ thêm cột password với kiểu dữ liệu varchar vào bảng: ...

Tìm Hiểu Về Mảng

Mảng dùng để lưu trữ một bộ sưu tập gồm nhiều các giá trị khác nhau. Ví dụ khi bạn muốn lưu trữ danh sách các học sinh trong một lớp bạn có thể sử...

Cú Pháp

Trong bài học này bạn sẽ viết một ứng dụng nhỏ có tên là Hello World. Tạo một file hello.php bằng Nodepad++ và điền va nội dung sau đây: ...

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Trong PHP bạn có thể sử dụng hàm array_splice() để xóa phần tử khỏi mảng số (numeric array): $myArr = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c", 3 => "d"); // bắt đầu...

Tính Trừu Tượng

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết. ...

Component

Glyphicons là thư viện phổ biến để tạo ra các icon thông dụng và được đính kèm trong TB framework. Để sử dụng các icon này chúng ta chỉ cần định nghĩa các class tương...

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt node-gyp module: $ npm install -g node-gyp Thực hiện việc cập nhật hoặc cài đặt lại các modules: ...

Server và Hosting khác nhau như thế nào?

Server là máy chủ (phần cứng), hosting là dịch vụ sử dụng máy chủ để lưu trữ các tập tin, tài nguyên. ...