59 tín dụng

Hoàng Diệu

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 7 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Cách sử dụng IRB để khám phá Ruby

Tạo bởi Hoàng Diệu 17 September 2018

Giới thiệu

IRB, viết tắt của Interactive Ruby, là một cách nhanh chóng để khám phá ngôn ngữ lập trình Ruby và thử mã mà không cần tạo một tệp. IRB là một ...