Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

40 bài viết

2 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

HTML5 Ra Đời Năm Nào

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Trả lời: Phiên bản chính thức đầu tiên của HTML5 là HTML5.0 được cho ra mắt công chúng vào ngày 28 tháng 10 năm 2014. ...

Wordpress: Menus và Widgets không hiển thị trong admin

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Để xuất hiện menus và widgets bạn cần gọ hàm register_sidebar như sau: register_sidebar(); Để hỗ trợ menu trong template bạn cần gọi thêm hàm add_them_support(): ...
trả lời Wordpress PHP CMS

PHP: Kết nối với MySQL

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
PHP phiên bản 5 trở lên hỗ trợ 3 cách phổ biến sau đây để có thể kết nối với MySQL database: Sự khác biệt giữa MySQLi và PDO đó là MySQLi chỉ hỗ trợ...
bài học

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Căn Lề Bản Đồ

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Ở bài học này chúng ta sẽ căn lề nhanh cho bản đồ để nó hiển thị lấp đầy 100% độ rộng của phần tử container chứa nó. Có hai cách khác nhau để thực...
bài học

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Thẻ

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Thẻ được sử dụng để tạo ra cấu trúc cho trang HTML. Mỗi thẻ khác nhau được dùng để đánh dấu các loại nội dung khác nhau. ...
bài học

Xcode Cơ Bản: Chuẩn Bị

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Để bắt đầu phát triển được ứng dụng iOS, bạn cần chuẩn bị một vài thứ sau: Đây là yêu cầu cần thiết để có thể phát triển ứng dụng iOS. Nếu bạn đang sử...
bài học

Python Cơ Bản: Hello World

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Sau khi cài đặt xong Python thì ở bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình đầu tiên sử dụng ngôn ngữ Python có tên là Hello World. ...
bài học

Javascrip Cơ Bản 2: Break và Continue

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...
bài học

Laravel input autocomplete không work

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Thuộc tính autocomplete trong thẻ input của HTM nhận hai giá trị là on và off. Nếu sử dụng Form trong Laravel thì bạn cũng cần dùng hai giá trị này thay vì sử dụng...
trả lời Laravel PHP Form

XML Cơ Bản: Thuộc Tính

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Giống với phần tử HTML, các phần tử XML có thể bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính đi kèm. Trong XML, thuộc tính được sử dụng để thêm dữ liệu cho phần tử. Các...
bài học
Minh Phạm

Minh Phạm

1875 tín dụng