Minh Phạm

Minh Phạm

1120 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

25 bài viết

2 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...

Tìm Hiểu Về Nội Dung Website

Phần này chúng ta sẽ phân tích về nội dung website mà chúng ta sẽ xây dựng bao gồm chức năng chính của website và sự tương tác giữa các trang web với nhau. ...

Refresh ListView trong Android

Cách khác (và thường được sử dụng hơn) đó là gọi notifyDataSetChanged() trên từ đối tượng Adapter sử dụng bởi ListView bạn muốn update. listView.setAdapter(mAdapter); ... mAdapter.notifyDataSetChanged(); ...

Wordpress: Menus và Widgets không hiển thị trong admin

Để xuất hiện menus và widgets bạn cần gọ hàm register_sidebar như sau: register_sidebar(); Để hỗ trợ menu trong template bạn cần gọi thêm hàm add_them_support(): ...

Hello World

Sau khi cài đặt xong Python thì ở bài học này chúng ta sẽ viết một chương trình đầu tiên sử dụng ngôn ngữ Python có tên là Hello World. ...

remove()

Phương thức remove() của đối tượng jQuery giúp chúng ta có thẻ dễ dàng xoá một hoặc nhiều phần tử HTML trên trang. Để xoá phần tử hiện tại đang được chọn bạn gọi phương...

Liên Kết

Liên kết là một phần quan trọng trong siêu văn bản. Để tạo liên kết trong văn bản chúng ta sử dụng thẻ a. ...

Chuẩn Bị

Để bắt đầu phát triển được ứng dụng iOS, bạn cần chuẩn bị một vài thứ sau: Đây là yêu cầu cần thiết để có thể phát triển ứng dụng iOS. Nếu bạn đang sử...

Nhúng CSS

Để nhúng mã CSS vào trang web chúng ta có 3 thực hiện thông qua cách khác nhau: Ở phần này tạm thời chúng ta sẽ bỏ qua việc tìm hiểu mã lệnh CSS có...

Hàm

Sử dụng hàm khi chúng ta muốn nhóm một số đoạn code nào đó có liên quan với nhau để thực hiện một công việc nhất định. Trong javascript hàm được định nghĩa với cú...