Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

35 bài viết

0 câu hỏi

16 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Golang Cơ Bản: Go Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách tạo và chạy chương trình Hello World với ngôn ngữ sử dụng là Golang ...
user-q9xvifp 17 December 2018 | 509 lượt xem

Lập Trình Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu: Text Editor và IDE

Hầu hết các lập trình viên đều có một bộ các công cụ hỗ trợ khi làm việc và trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu hai công cụ phổ biến sử dụng...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 727 lượt xem

JavaScript Cơ Bản: Phép Toán

Để gán giá trị cho biến chúng ta sử dụng dấu =: var age; age = 5; <a class="btn btn-blue btn-run" href="#" data-cid="122"><span class="fa fa-cog spin"></span>Chạy</a> Bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia,...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 193 lượt xem

SQL Cơ Bản: Chèn Dữ Liệu

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT: ...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 944 lượt xem

Python Cơ Bản: Toán Tử

Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực hiện một phép toán số hoặc logic. Python hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau. Trong phạm vi bài...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 412 lượt xem

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để lặp lại việc thực thi của đoạn mã lệnh theo một số lần nhất định. Trong bài học này bạn sẽ được làm quen với hai vòng lặp phổ...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 745 lượt xem

PHP: Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos("Hello World!", "W"); // Trả về "6" ...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 482 lượt xem

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini. Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 161 lượt xem

JavaScript Date Object: getFullYear() Method

Phương thức (hay method) getFullYear() trả về giá trị của năm của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object. Cú pháp: dateObject. getFullYear() Ví dụ: var myDateObject = new Date("January 15, 2018"); console.log(myDateObject....
user-q9xvifp 16 December 2018 | 862 lượt xem

JavaScript Cơ Bản: Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...
user-q9xvifp 16 December 2018 | 103 lượt xem
Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

1015 tín dụng