Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

755 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

35 bài viết

0 câu hỏi

16 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Thiết Lập Môi Trường

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Để có thể làm việc với ngôn ngữ C# máy tính của bạn cần được cài đặt .NET framework và một phần mềm IDE dùng để phát triển phần mềm. ...

XMLHttpRequest

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest. Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để thực hiện việc toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa trình duyệt (máy khách) và...

Vòng Lặp For

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu trúc như sau: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) { mã lệnh được thực thi } ...

Vòng Lặp

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Vòng lặp được sử dụng để lặp lại việc thực thi của đoạn mã lệnh theo một số lần nhất định. Trong bài học này bạn sẽ được làm quen với hai vòng lặp phổ...

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini. Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với...

Chèn Dữ Liệu

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT: ...

Sử Dụng Google Fonts

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng phông Google (hay Google fonts) cho trang web. Google cung cấp cho chúng ta nhiều phông chữ khác nhau để sử dụng. Để...

Giới Thiệu

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Thẻ <canvas> được giới thiệu trong phiên bản HTML5. Khác với các thẻ khác nội dung trong thẻ <canvas> được tạo ra nhờ sử dụng JavaScript. ...

Toán Tử

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực hiện một phép toán số hoặc logic. Python hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau. Trong phạm vi bài...

Hàm strpos

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 June 2018
Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos(&quot;Hello World!&quot;, &quot;W&quot;); // Trả về &quot;6&quot; ...