Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

35 bài viết

0 câu hỏi

16 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

CSS Cơ Bản: Khoảng Đệm

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 17 August 2018
Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách tạo khoảng trống đệm tính từ nội dung của phần tử cho tới đường viền. ...
hướng dẫn

MySQL: Tạo Database

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 17 August 2018
MySQL Client là một chương trình cho phép chúng ta tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu (hay MySQL Database Server) sử dụng cửa sổ dòng lệnh. Trên cửa sổ dòng lệnh chương...
hướng dẫn

CSS Cho Người Mới Bắt Đầu: Màu Sắc

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 17 August 2018
Trong CSS chúng ta có thể biểu diễn giá trị của màu sắc sử dụng: Biểu diễn giá trị của màu sử dụng tên thông thường là cách đơn giản nhất. Ví dụ: black, white,...
hướng dẫn

HTML Cho Người Bắt Đầu: Giới Thiệu Về HTML

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 16 August 2018
HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Bây giờ hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản...
hướng dẫn

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 16 August 2018
Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau: # -*- coding: utf-8 -*- myString = "Xin chào thế giới" print...

Ubuntu: Username của Apache

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau: Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng...
trả lời Apache Webserver Ubuntu

Regular Expression: Giới Thiệu

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Regular Expression là một biểu thức dùng để đại diện cho tất cả các chuỗi văn bản khớp theo một khuân mẫu cho trước. Regular Express còn được gọi với tên vắn tắt là Regex...
hướng dẫn

HTML: Thẻ <button>

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Thẻ <button> được dùng để tạo nút bấm. &lt;button type=&quot;button&quot;&gt;Click me!&lt;/button&gt; Khi hiển thị trên trình duyệt thì đoạn mã trên sẽ tạo ra một nút bấm tương tự như sau: ...
hướng dẫn

Tự Học Thiết Kế Website với HTML: Thiết Kế Trang Giới Thiệu

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tạo nhanh trang giới thiệu cho website. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tập tin HTML với tên đầy đủ là about.html với nội dung bên trong...
hướng dẫn

Ruby on Rails Cơ Bản: Form Tạo Bài Viết

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một trang gồm một form biễu mẫu để người dùng có thể nhập tiêu đề và nội dung cho một bài viết mới. ...
hướng dẫn
Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

745 tín dụng