Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

375 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

29 bài viết

0 câu hỏi

14 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP: <?php header("Location: http://example.net"); ?> ...

Thuật Ngữ Cơ Bản

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Mặc dù thuật ngữ này rất phổ biến tuy nhiên không ít bạn học lập trình chưa nắm rõ khái niệm rất cơ bản này. ...

Controller

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Rails hỗ trợ câu lệnh giúp tạo các route, controller và view một cách thuận tiện. Các câu lệnh này còn được gọi là rails generator. ...

Hello World

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách thiết lập môi trường để phát triển ứng dụng C# và cách tạo dự án đầu tiên sử dụng Visual Studio. Ở bài...

Java: Parse dữ liệu JSON

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Bạn có thể sử dụng thư viện org.json dành cho Java để parse dữ liệu của chuỗi có định dạng theo kiểu JSON. Với ví dụ của bạn thì làm như sau: ...

Form Tạo Bài Viết

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một trang gồm một form biễu mẫu để người dùng có thể nhập tiêu đề và nội dung cho một bài viết mới. ...

Giới Thiệu

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Regular Expression là một biểu thức dùng để đại diện cho tất cả các chuỗi văn bản khớp theo một khuân mẫu cho trước. Regular Express còn được gọi với tên vắn tắt là Regex...

Thiết Kế Trang Giới Thiệu

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tạo nhanh trang giới thiệu cho website. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tập tin HTML với tên đầy đủ là about.html với nội dung bên trong...

Vòng Lặp while

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có...

Thẻ <button>

hướng dẫn Hoàng Tùng Hoàng Tùng 22 April 2018
Thẻ được dùng để tạo nút bấm. <button type="button">Click me!</button> Khi hiển thị trên trình duyệt thì đoạn mã trên sẽ tạo ra một nút bấm tương tự như sau: ...