Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

375 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

0 câu hỏi

14 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có...

OOP trong Ruby

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming viết tắt là OOP), và hầu hết mọi thứ trong Ruby để là object. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về...

Thuộc Tính

Thuộc tính (attribute) được sử dụng để gắn thêm thông tin cho phần tử. Thuộc tính gồm có hai phần tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính được thêm vào bên trong thẻ...

Sử Dụng

Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một formulae. ...

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để kiểm soát luồng thực thi của các đoạn mã có trong chương trình. Câu lệnh if được sử dụng khi việc thực thi của một đoạn mã...

Kết Nối Với Cơ Sở Dữ Liệu

Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dẫn cách kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP. PHP có nhiều hàm nhau có thể được sử dụng để kết...

Chiều Rộng và Chiều Cao

Hai thuộc tính width và height trong CSS được sử dụng để thiết lập chiều rộng và chiều cao cho phần tử HTML. Thuộc tính width được sử dụng để thiết lập chiều rộng cho...

Toán Tử

Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực hiện một phép toán số hoặc logic. Python hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau. Trong phạm vi bài...

Phép Toán

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán khác nhau. Bạn có thể thực hiện tất cả các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy...

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...