203 tín dụng

Bao Ngoc

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 6 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Khi chạy lệnh nodejs write_file.js trên DOS thì mình gặp phảid lỗi: { [Error: EACCES, open '/home/test.txt'] errno: 3, code:...
Mọi người cho em hỏi lương Android developer và lương iOS developer thì bên nào cao hơn nhỉ? Em nghe nói dev iOS lương trung...