Vũ Huy Hoàng

Vũ Huy Hoàng

33 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Em đang đọc một bài viết về PHP cơ bản thì thấy có đoạn viết: PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí và được phát triển bởi cộng đồng lập trình viên trên...

Laravel: Tại sao sử dụng lớp "Input" thay vì $_POST hoặc $_GET

Dùng PHP 7 thì rút gọn được xuống vài ký tự: $_GET['firstname'] ?? null ...

Wordpress: Lỗi link đường dẫn sau khi đưa website từ localhost lên server

Ở trên localhost em có tạo một website được cài đặt sử dụng Wordpress và bây giờ cần chuyển lên live server để chạy. Sau khi upload file lên server và import cơ sở dữ...

MVC: Nên đặt logic xử lý data ở đâu trong code?

Em có tìm hiểu về mô hình Model-View-Controller và cũng đã từng sử dụng MVC trong khi lập trình thông qua các web framework. Khi sử dụng một model trong framework thì em thấy có...

Gán cookie sử dụng PHP

Khi làm việc với PHP thì thấy có hàm setcookie để có thể gán giá trị cookie với tên cho trước. <?php $cookieName = "Test_Name"; $cookieValue = "Test_Value"; $expire = time() + 365*24*60*60*60; // cookie...

jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau: <?php $username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE; if (!$username) { header("Location: ".$backUrl); exit(); } $criteria = array('username' =>...