Roy Trịnh

Roy Trịnh

29 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

câu hỏi Roy Trịnh Roy Trịnh 18 July 2018
Hi các bác, Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông...

Xoá unique key index trong MySQL

câu hỏi Roy Trịnh Roy Trịnh 14 May 2018
Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng? ...

<strong> và thẻ <b> nên sử dụng thẻ nào

câu hỏi Roy Trịnh Roy Trịnh 29 January 2017
Giữa hai thẻ <strong> và thẻ <b> trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...

PHP: Tạo SEO friendly URL

câu hỏi Roy Trịnh Roy Trịnh 30 December 2016
Chào mọi người, Hiện tại em đang phát triển một ứng dụng CMS trong đó cần có chức năng tạo URL để xem bài viết (sau khi liệt kê danh sách các bài viết). Theo...

JavaScript - Tại sao giá trị của biến trả về "undefined"

câu hỏi Roy Trịnh Roy Trịnh 30 December 2016
Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau: Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau: var a = 10; function aFunction() { console.log(a); a = 200; } ...