Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

34 bài viết

0 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

CSS: Bảng - Table

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
<table class="table table-striped table-bordered"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên</th> <th>Diện Tích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hà Nội</td> <td> 3,329 km<sup>2</sup></td> </tr> ...
bài học

Golang Cơ Bản: Go For Loop

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Trong Golang chỉ có một loại vòng lặp duy nhất là vòng lặp for. for i := 0; i &lt; 10; i++ { sum += i } Cấu trúc vòng lặp for gồm 3 phần...
bài học

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Hàm

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Hàm là một đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một tác vụ cụ thể và tác vụ này có thể được lặp lại nhiều lần một cách dễ dàng. ...
bài học

PHP: Hàm trim

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Hàm trim trong PHP dùng để xóa ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở đầu và cuối một chuỗi. echo trim(&quot; Hello World &quot;); // Hiển thị: &quot;Hello World&quot; ...
bài học

PHPUnit: Cài Đặt PHPUnit

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Trên Windows bạn có thể cài đặt PHPUnit sử dụng chương trình quản lý thành phần phụ thuộc của PHP là Composer. Nếu trên máy tính của bạn đã có Composer bạn có thể chuyển...
bài học

Tự Học Thiết Kế Website với HTML, CSS và JavaScript: Tạo Lightbox Image

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu cách mở tab mới để hiển thị duy nhất nội dung của ảnh sau khi người dùng click lên ảnh trên trang. Trong bài học này...
bài học

Express.js Cơ Bản: Cài đặt Express Framework

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Để cài đặt Express Framework bạn cần phải cài đặt Nodejs và Node package manager hay NPM trên máy tính trước. Khi đã cài 2 chương trình này rồi, bạn chọn một thư mục để...
bài học

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 October 2018
Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e &quot;Dòng 1\nDòng 2&quot; ...
trả lời Linux Ubuntu

SQL Cơ Bản: Xóa Dữ Liệu

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 October 2018
Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv: ...
bài học

CSS Cơ Bản: Phông Chữ

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 22 October 2018
CSS cho phép chúng ta có thể tuỳ biến phông chữ, cỡ chữ và tạo kiểu im đậm, in nghiêng. Khi quy định phông chữ cho văn bản chúng ta nên chọn nhiều hơn một...
bài học
Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1620 tín dụng