Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1260 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

27 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Hàm

Hàm (hay còn gọi là function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình. ...

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2" ...

Toán Tử

JavaScript hỗ trợ rất nhiều các phép toán khác nhau như phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia, tìm phần dư..) hay các phép toán dùng để đếm số ký tự trong một chuỗi,...

PHP: Nên sử dụng include, require hay require_once

Bạn nên sử dụng require khi ứng dụng yêu cần phải nhập vào một tập tin mang tính chất bắt buộc. Nếu tập tin này không tồn tại PHP sẽ chấm dứt hoạt động của...

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một website doanh nghiệp sử dụng HTML. Website sẽ có 3 trang chính: ...

Tạo random string trong PHP

Bạn có thể sử dụng hàm md5() trong PHP để mã hóa chuỗi số trả về từ hàm rand(): // số lượng ký tự cần có trong chuỗi random (cần < 32) $len = 10;...

Lấy ra loại tập tin từ địa chỉ URL

Bạn có thể sử dụng finfo_file trong PHP để lấy về kiểu tập tin như sau: $finfo = finfo_open(FILEINFO_MIME_TYPE); echo finfo_file($finfo, $url); finfo_close($finfo); Trong hàm finfo_file ở trên sử dụng hai đối số: ...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp lại một số lần cho trước. Vòng lặp while được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại...

Cài Đặt

Trước khi bắt tay vào tạo ứng dụng web với Flask chúng ta cần cài đặt một số phần mềm. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm sau: ...

Ubuntu không thoát được khỏi telnet trên terminal sau khi đã kết nối thành công

Trường hợp gặp phải lỗi như của bạn thì trên terminal của Ubuntu bạn nhập vào tổ hợp phím Ctrl + ] rồi sau đó gõ Enter. ...