Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1260 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

27 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...

Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv: ...

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...

Vòng Lặp

Trong lập trình có những trường hợp chúng ta muốn chạy một đoạn câu code lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp cho phép chúng ta thực hiện việc này. ...

jQuery: lấy về giá trị thuộc tính src trong phần tử img

Bạn gọi thuộc tính .attr() từ đối tượng jQuery: $img.attr("src"); Ví dụ giả sử mã HTML của bạn như sau: <img id="my-img" src="..."> ...

Hàm fread

Hàm fread trong PHP được dùng để đọc nội dung tập tin. Hàm fread được sử dụng kết hợp với hàm fopen: $handle = fopen(...); $content = fopen($handle, $length); ...

Kết Nối Với Database

Trong một ứng dụng PHP, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL hoặc database) là một việc hết sức phổ biến và hầu hết tất cả các website hiện nay đều sử dụng cơ...

Readline

Mô-đun readline trong Node.js được sử dụng để đọc dữ liệu từ tập tin trên hệ thống hoặc từ dữ liệu người dùng nhập vào trên cửa sổ dòng lệnh. ...

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

Chào bạn mình cũng từng đã phải lỗi trên và dưới đây là cách fix của mình: Đầu tiên bạn chạy câu lệnh sau để xoá các tập tin cached đã được Lumen compile: ...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...