Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1030 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

24 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Thêm Mã JavaScript

Tương tự như CSS, mã JavaScript có thể được thêm vào trang HTML theo ba cách: Với cách này mã JavaScript được thêm vào thẻ mở của phần tử HTML. ...

React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document). Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử...

jQuery: check element là hidden hay visible

Để kiểm tra trạng thái display của phần tử sử dụng is(':visible') hoặc is(':hidden'): var isVisible = $('#detail').is(':visible'); var isHidden = $('#detail').is(':hidden'); ...

Hàm array_key_exists

Hàm array_key_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra mảng có khóa với giá trị cho trước hay không. var_dump(array_key_exists("lang", ["lang" => "PHP"])); // TRUE ...

Vòng Lặp

Trong lập trình có những trường hợp chúng ta muốn chạy một đoạn câu code lặp đi lặp lại nhiều lần. Vòng lặp cho phép chúng ta thực hiện việc này. ...

Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv: ...

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...

jQuery: lấy về giá trị thuộc tính src trong phần tử img

Bạn gọi thuộc tính .attr() từ đối tượng jQuery: $img.attr("src"); Ví dụ giả sử mã HTML của bạn như sau: <img id="my-img" src="..."> ...

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong một biến bất kỳ có thể thay đổi trong khi chạy chương trình. ...