Hana Pham

Hana Pham

16 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:45

Hoạt Động Gần Đây

PHP: Khác biệt giữa echo và print

Theo em được biết thì cả hai hàm echo và print trong PHP đều có thể được dùng để xuất dữ liệu ra màn hình tuy nhiên print có thể sử dụng được cho mảng...

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache: $ sudo service apache2 restart Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng: ...

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Trong HTML mình có một form như sau: <form action="register.php" method="POST"> <p> <label>Họ:</label> <input name="firstname" type="text"> </p> <p> <label>Tên:</label> <input name="lastname" type="text"> </p> <p> <label>Tên đăng nhập:</label> <input name="username" type="text"> </p> <p> <label>Mật khẩu:</label> <input...

Objective-C: Khác biệt giữa Cocoa và Foundation

Trong khóa học về Objective-C em thỉnh thoảng thấy các tập tin import vào Cocoa framework và một số khác thì import Foundation framework. Thỉnh thoảng em bị nhầm giữa hai framework này và không...