16 tín dụng

Hana Pham

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 4 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Ubuntu Ubuntu

Mình đang sử dụng Ubuntu 16.04, khi chạy câu lệnh sau để khởi động apache:

$ sudo service apache2 restart

Thì gặp phải lỗi thông báo cổng 80 đang được sử dụng:

Address already in use

Làm cách nào để tìm ra các ứng dụng đang sử dụng cổng 80?

HTML HTML

Trong HTML mình có một form như sau:

<form action="register.php" method="POST">
<p>
    <label>Họ:</label>
    <input name="firstname" type="text">
</p>
<p>
    <label>Tên:</label>
    <input name="lastname" type="text">
</p>
<p>
    <label>Tên đăng nhập:</label>
    <input name="username" type="text">
</p>
<p>
    <label>Mật khẩu:</label>
    <input name="password" type="pasword">
</p>
<button>Đăng ký</button>
</form>

Thì có cách nào để chọn phần tử chẳng hạn như phần tử <input> như sau:

    <i...
PHP PHP

Theo em được biết thì cả hai hàm echoprint trong PHP đều có thể được dùng để xuất dữ liệu ra màn hình tuy nhiên print có thể sử dụng được cho mảng còn echo thì không. Các bác cho em hỏi ngoài khác biệt như trên thì còn có sự khác nhau nào giữa hai hàm echoprint này hay không ví dụ như tốc độ xử lý hay lượng tài nguyên cần sử dụng như bộ nhớ?