Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Đại Học Ngoại Thương

Từng làm việc tại: Công Ty TNHH Evolable Asia

Thống Kê

35 bài viết

1 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP: khác nhau giữa "mt_rand" và "rand"

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Hàm rand được giới thiệu trước mt_rand tuy nhiên thuật toán sử dụng bởi rand gặp lỗi. Nếu như bạn gọi hàm rand nhiều lần liên tiếp thì dựa trên kết quả thu được chúng...
trả lời PHP Lập Trình Web

Ubuntu: Cài Đặt Symfony

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Cách đơn giản nhất để cài đặt Symfony trên Ubuntu là sử dụng chương trình cài đặt Symfony Installer. Symfony Installer là một đoạn mã script được tạo ra để giúp tạo ứng dụng Symfony. ...
bài học

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Ngoài systemctl hay service bạn có thể sử dụng câu lệnh ps để kiểm tra như sau: $ sudo ps waux | grep nginx ...
trả lời Ubuntu Nginx

Refresh ListView trong Android

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android: myListView.invalidateViews(); Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data. ...
trả lời And

Rất tiếc chủ đề của bài học đã bị xoá!

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Khi nhận được một URL request của người dùng gửi tới, Laravel sẽ phân tích địa chỉ URL để quyết định request này cần được xử lý tiếp như thế nào. Quá trình trên được...
bài học

PHP: Mảng - Array

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Mảng là một kiểu dữ liệu của PHP cho phép lưu trữ nhiều giá trị cùng một lúc. Mảng gồm một hoặc nhiều phần tử, mỗi phần tử có một giá trị và giá trị...
bài học

ES6 Cơ Bản: ES6 Default Parameter

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào...
bài học

Lập Trình PHP Toàn Tập: Hàm

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Hàm là một nhóm gồm nhiều các câu lệnh có liên quan tới nhau dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Hàm được sử dụng để tránh việc phải viết lặp lại các...
bài học

Objective-C Cơ Bản: Hàm NSLog

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 23 October 2018
Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: NSLog(@"Hello, World!\n"); Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @...
bài học

PostgreSQL: FATAL: database “username” does not exist

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 22 October 2018
Lỗi trên là do postgres mặc định hiểu database bạn muốn kết nối trùng với tên user bạn đang sử dụng để chạy câu lệnh psql. ...
Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

2143 tín dụng