Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

881 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

26 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...

Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: NSLog(@"Hello, World!\n"); Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @...

Mảng - Array

Mảng là một kiểu dữ liệu của PHP cho phép lưu trữ nhiều giá trị cùng một lúc. Mảng gồm một hoặc nhiều phần tử, mỗi phần tử có một giá trị và giá trị...

Hàm strtotime

Hàm strtotime dùng để phân tích và chuyển một chuỗi các ký tự tiếng Anh sang dạng timestamp trên Unix. echo strtotime("1 day ago"); ...

Hàm

Hàm là một nhóm gồm nhiều các câu lệnh có liên quan tới nhau dùng để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Hàm được sử dụng để tránh việc phải viết lặp lại các...

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình. ...

Cài Đặt Symfony

Cách đơn giản nhất để cài đặt Symfony trên Ubuntu là sử dụng chương trình cài đặt Symfony Installer. Symfony Installer là một đoạn mã script được tạo ra để giúp tạo ứng dụng Symfony. ...

Hiển Thị Danh Sách Record

Tính năng đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện đó là hiển thị danh sách các record được lưu trong bảng records trong CSDL. Để làm việc này bạn cần thêm một index action bên...

Refresh ListView trong Android

Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android: myListView.invalidateViews(); Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data. ...

Cài Đặt Wordpress

Wordpress chạy trên LAMP stack (Linux, Apache, MySQL và PHP) do đó trước tiên bạn cần chắc chắn rằng trên máy tính của bạn đã có LAMP stack. ...