Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Đại Học Ngoại Thương

Từng làm việc tại: Công Ty TNHH Evolable Asia

Thống Kê

36 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP: khác nhau giữa "mt_rand" và "rand"

Hàm rand được giới thiệu trước mt_rand tuy nhiên thuật toán sử dụng bởi rand gặp lỗi. Nếu như bạn gọi hàm rand nhiều lần liên tiếp thì dựa trên kết quả thu được chúng...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 601 lượt xem

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

Ngoài systemctl hay service bạn có thể sử dụng câu lệnh ps để kiểm tra như sau: $ sudo ps waux | grep nginx ...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 341 lượt xem

Objective-C Cơ Bản: Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển dùng để kiểm soát việc thực thi của một hoặc một nhóm các câu lệnh dựa trên một hoặc một vài điều kiện cho trước. Trong bài học này chúng ta...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 161 lượt xem

PHP: Hàm strtotime

Hàm strtotime dùng để phân tích và chuyển một chuỗi các ký tự tiếng Anh sang dạng timestamp trên Unix. echo strtotime("1 day ago"); Hàm strtotime có cú pháp như sau: ...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 883 lượt xem

Lập Trình PHP Toàn Tập: Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 204 lượt xem

PHP Cơ Bản: Giới Thiệu

PHP (viết tắt của cụm từ Personal Home Page) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) mã nguồn mở được dùng phổ biến để ra tạo các ứng dụng web chạy trên máy...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 882 lượt xem

ES6 Cơ Bản: ES6 Default Parameter

Trong nhiều trường hợp, khi định nghĩa một hàm chúng ta muốn gán giá trị mặc định cho tham số trong hàm để khi hàm được gọi nếu không có giá trị nào truyền vào...
user-whrlo2v 17 December 2018 | 366 lượt xem

Ruby on Rails Cơ Bản: Hiển Thị Bài Viết (Read)

Ở bài học trước bạn đã tìm hiểu cách tạo bài viết. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hiển thị nội dung bài viết. ...
user-whrlo2v 16 December 2018 | 563 lượt xem

Ruby Cơ Bản: Giới Thiệu

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như dùng xây dựng các ứng dụng web, desktop, quản lý máy chủ... Ruby được...
user-whrlo2v 16 December 2018 | 564 lượt xem

Ruby, PHP và Java ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn?

Rất khó để so sánh vì Ruby và PHP chủ yếu được dùng để viết các ứng dụng web ngược lại Java ngoài việc được sử dụng để tạo các ứng dụng web (nổi tiếng...
user-whrlo2v 16 December 2018 | 101 lượt xem
Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

2293 tín dụng